§1. Postanowienia ogólne

1.1  Allewarsztaty.pl jest ogólnopolską platformą internetową łączącą warsztaty samochodowe z właścicielami pojazdów chcącymi dokonać naprawy. Z serwisu mogą korzystać osoby fizyczne, prawne a także podmioty nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

1.2  Regulamin określa zasady zamieszczania przez użytkowników zleceń naprawy pojazdu oraz deklaracji naprawy składanych przez mechaników dla tych zleceń.

 

§2. Definicje

Serwis lub Allewarsztaty .pl - serwis internetowy prowadzony pod domeną allewarsztaty.pl służący zamieszczaniu Zleceń i Zgłoszeń celem zawierania umów dotyczących usług

Zlecenie - informacja umieszczana w Serwisie przez Zleceniodawcę której celem jest otrzymanie Zgłoszeń i późniejsze zawarcie umowy, usługi naprawy pojazdu lub podzespołu, pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą. Zlecenia zawiera opis oczekiwanej usługi i/lub wymagania odnośnie miejsca, terminu i doświadczenia Wykonawcy. Może również zawierać zdjęcia pojazdu oraz inne wymagania Zleceniodawcy.

Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna oraz podmiot nie posiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, która po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu dokonała procesu Rejestracji w Serwisie i zamieszcza na Allewarsztaty.pl Zlecenia a tym samym wyraża zgodę na udostępnianie treści tego Zlecenia w tym danych kontaktowych dla Wykonawców.

Zgłoszenie – informacja umieszczana w Serwisie przez Wykonawcę stanowiąca deklarację Warsztatu wykonania określonej usługi zgodnie z jej szczegółowym opisem w serwisie Allewarsztaty.pl w szczególności z uwzględnieniem ceny oczekiwanej za wykonanie Usługi. Zgłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) lecz stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca lub Warsztat – osoba fizyczna, prawna oraz podmiot nie posiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, która po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu dokonała procesu Rejestracji w Serwisie i zamieszcza na Allewarsztaty.pl Zgłoszenia a tym samym wyraża zgodę na udostępnianie treści tego Zgłoszenia w tym danych kontaktowych dla Zleceniodawców.

Usługa – usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy na podstawie umowy zawartej między nimi, wykonana zgodnie ze Zgłoszeniem zamieszczonym przez Wykonawcę w Serwisie

Usługa Serwisu – usługa świadczona przez Allewarsztaty.pl dla Zleceniodawców i Wykonawców polegająca na możliwości wystawiania w Serwisie Zleceń i Zgłoszeń

Ocena – punktowa i opisowa ocena Usługi/Wykonawcy przez Zleceniodawcę

Rejestracja – proces tworzenia Konta w Serwisie polegający na podaniu danych osobowych i/lub rejestrowych oraz kontaktowych za pomocą formularza poprzez zaznaczenie zawartych w nim pól oraz zaakceptowanie Regulaminu

Konto – indywidualny profil Zleceniodawcy lub Wykonawcy w Serwisie umożliwiający mu dostęp i edycję danych rejestrowych i kontaktowych oraz korzystanie z Allewarsztaty.pl i zbieranie informacji na temat operacji wykonanych za pomocą Serwisu

Regulamin – niniejszy regulamin

Wizytówka – zindywidualizowana prezentacja Wykonawcy składająca się ze zdjęć, opisu warsztatu samochodowego, informacji o zakresie wykonywanych usług, dostępności samochodu zastępczego lub autolawety oraz Ocen otrzymanych od Zleceniodawców i komentarzy do tych Ocen

Użytkownik – Zleceniodawca lub Wykonawca

Zamknięcie Zlecenia – zakończenie publikacji Zlecenia spowodowane wybraniem Zgłoszenia bądź upływem terminu publikacji Zlecenia. Blokuje to możliwość składania kolejnych Zgłoszeń dla tego Zlecenia.

 

§3. Rejestracja i warunki korzystania z serwisu Allewarsztaty.pl

3.1  Warunkiem korzystania z Usług Serwisu jest dokonanie Rejestracji i aktywacji Konta w Serwisie zgodnie z zapisami Regulaminu. Aktywacja Konta oznacza akceptację zapisów Regulaminu.

3.2  Prawidłowe wykonanie procesu Rejestracji skutkuje otrzymaniem przez Użytkownika powiadomienia, z odnośnikiem aktywacyjnym, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Aktywacja Konta następuje poprzez otwarcie odnośnika aktywacyjnego w przeglądarce internetowej.

3.3  Do Konta przypisane są nazwa użytkownika (login) oraz hasło umożliwiające logowanie do Konta w Serwisie.

3.4  Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych służących logowaniu do Konta – nazwy użytkownika i hasła. W przypadku szkód wyrządzonych Użytkownikowi przy użyciu jego hasła, Allewarsztaty.pl nie ponosi odpowiedzialności za te szkody.

3.5  Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane osobowe, rejestrowe i kontaktowe i uaktualniać je w przypadku zmian. Serwis nie jest zobowiązany do weryfikacji danych podanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych.

3.6  Allewarsztaty.pl może żądać od Użytkownika udokumentowania podanych przez niego danych.

3.7  Aktywacja Konta w Allewarsztaty.pl skutkuje udostępnianiem części danych Użytkownika innym Użytkownikom Serwisu.

3.8  Użytkownik może zamieszczać w Serwisie dodawane przez siebie zdjęcia i inne materiały.

3.9  W ramach Serwisu wyświetlana i dostępna dla Użytkowników będzie nazwa użytkownika dla Zleceniodawcy. Wykonawcy mogą zostać również udostępnione takie dane jak imię, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy.

3.10  W ramach Serwisu wyświetlana i dostępna dla Użytkowników będzie nazwa prowadzonej przez Wykonawcę firmy lub jego nazwa użytkownika. Zleceniodawcy mogą zostać również udostępnione dane adresowe i kontaktowe Wykonawcy.

3.11  Zleceniodawcy zabrania się usuwania danych o których mowa w punkcie 3.9 oraz podawania danych nieprawdziwych bądź niepełnych.

3.12  Wykonawcy zabrania się usuwania danych o których mowa w punkcie 3.10 oraz podawania danych nieprawdziwych bądź niepełnych.

3.13  Użytkownik zobowiązany jest wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Serwis wysyła powiadomienia automatyczne informujące Użytkowników o przebiegu Zleceń oraz Zgłoszeń (w tym informacje o: nowych Zleceniach i Zgłoszeniach do Zlecenia, wybraniu oferty wraz z danymi kontaktowymi Zleceniodawcy i Wykonawcy oraz inne).

 

§4. Warunki dotyczące publikacji Zleceń oraz Zgłoszeń

4.1  Serwis Allewarsztaty.pl stanowi platformę internetową umożliwiającą Użytkownikom zamieszczanie ogłoszeń (Zleceń i Zgłoszeń) celem późniejszego zawarcia między Użytkownikami umowy na wykonanie Usługi.

4.2  Serwis oraz jego operator/właściciel nie są stroną umów ani Usług zawieranych między Użytkownikami i nie gwarantują możliwości zawarcia takich umów i wykonania Usług.

4.3  Zlecenia zamieszczane przez Zleceniodawców oraz Zgłoszenia wystawiane przez Wykonawców za pomocą Serwisu powinny charakteryzować się dokładnością i kompletnością i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników Serwisu. Wszystkie konsekwencje wynikające z treści Zlecenia/Zgłoszenia, a w szczególności błędów w opisie ciążą na Użytkowniku.

4.4  W Zgłoszeniu musi zostać podana przynajmniej jedna opcja cenowa za Usługę. Zabrania się zamieszczania Zgłoszeń z ceną do negocjacji.

4.5  Treść Zlecenia/Zgłoszenia oraz Wizytówki musi być zgodna z obowiązującym prawem, normami społecznymi, dobrami osobistymi oraz prawami osób trzecich oraz nie może mieć negatywnego wpływu na dobre imię marki Allewarsztaty.pl oraz jej operatora/właściciela.

4.6  Zabronione jest umieszczanie danych adresowych i kontaktowych w treści Zlecenia/Zgłoszenia, Ocenie, komentarzu do Oceny oraz opisie „O nas” Wizytówki. Zabronione jest również zamieszczanie w tych pozycjach reklam nie związanych z własnymi usługami.

4.7  Zabronione jest tworzenie kolejnych kont tego samego Zleceniodawcy czy Wykonawcy. Każdy Użytkownik może posiadać jedynie jedno konto w Serwisie.

4.8  Zlecenia i Zgłoszenia oraz Oceny pochodzą od Użytkownika. Serwis nie ingeruje i nie modyfikuje treści zamieszczanych przez Użytkowników z zastrzeżeniem sytuacji gdy treści te łamią postanowienia niniejszego Regulaminu. Allewarsztaty.pl zastrzega sobie szczególnie prawo do zmian w treści Zlecenia, Zgłoszenia, Oceny oraz Wizytówce w przypadku naruszenia zapisów Regulaminu, w szczególności punktów 4.4 i 4.5.

4.9  Przez Zleceniodawcę może być zamieszczona dowolna liczba różnych, dotyczących innej usługi Zleceń.

4.10  Wykonawca może usunąć zamieszczone Zgłoszenie do momentu zamknięcia Zlecenia.

 

§5. Proces publikacji Zleceń oraz Zgłoszeń

5.1  Celem publikacji Zlecenia lub Zgłoszenia, zalogowany Użytkownik powinien wypełnić w Serwisie formularz rejestracji Zlecenia/Zgłoszenia na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

5.2  Zleceniodawca może edytować Zlecenie do momentu zamieszczenia pierwszego Zgłoszenia dla tego Zlecenia. Po tym fakcie możliwe jest prowadzenie konwersacji między Użytkownikami, na stronie Zlecenia, mającej na celu uszczegółowienie informacji o Zleceniu.

5.3  Wykonawca ma możliwość edycji oraz usunięcia swojego Zgłoszenia do momentu Zamknięcia Zlecenia.

5.4  Jeżeli Zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez Zleceniodawcę następuje Zamknięcie Zlecenia. Sytuacja ta stanowi obustronną deklarację stron do zawarcia umowy o wykonanie Usługi. Użytkownicy powinni w terminie 7 dni od Zamknięcia Zlecenia nawiązać kontakt i zawrzeć umowę na wykonanie Usługi.

 

§6.  System ocen

6.1  Ocena może zostać wystawiona jedynie przez zalogowanego Zleceniodawcę jedynie Wykonawcy którego Zgłoszenie Zleceniodawca zaakceptował.

6.2  Oceny służą wyrażeniu opinii na temat Usługi wykonanej przez Wykonawcę i składają się z oceny punktowej charakterystyk wykonanej usługi reprezentowanej przez znaki graficzne oraz oceny tekstowej.

6.3  Ocena powinna być dokładna i obiektywna oraz odnosić się do wykonanej Usługi.

6.4  Dla każdej otrzymanej Oceny Wykonawca może umieścić swój komentarz.

6.5  Oceny oraz komentarze wyświetlane są w wizytówce przy każdym Zgłoszeniu Wykonawcy i są dostępne dla Zleceniodawców. Dla każdego Wykonawcy wyświetlana jest średnia ocen punktowych otrzymanych od Zleceniodawców dla których Wykonawca ten świadczył Usługę.

6.6  Zabronione jest działanie Wykonawcy mające na celu osiągnięcie wyższej wiarygodności poprzez zwiększenie Ocen pozytywnych. W szczególności zabrania się wystawiania Ocen przez Wykonawców, osoby bliskie bądź współpracujące z Wykonawcą za pomocą prawdziwych bądź fikcyjnych Kont Zleceniodawcy dla transakcji, które nie miały miejsca.

6.7  Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia Ocen w szczególnych przypadkach. Dotyczy to głównie podejrzenia naruszenia punktu 6.6 lub sytuacji gdy Ocena narusza postanowienia Regulaminu.

 

§7.  Opłaty

7.1  Korzystanie z Usług Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności jest bezpłatne.

7.2  Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat co zostanie uwzględnione w Regulaminie oraz o czym, zgodnie z zapisami Regulaminu, poinformuje Użytkowników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

 

§8.  Reklamacje

8.1  Użytkownik ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczącej świadczenia Usług Serwisu.

8.2  Reklamacja powinna być zgłoszona w formie wiadomości email na adres reklamacje@allewarsztaty.pl z adresu poczty elektronicznej przypisanego do Konta Użytkownika, w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia które jest podstawą reklamacji.

8.3  Reklamacja powinna zawierać:

      a) Login i numer telefonu Użytkownika zgłaszającego reklamację

      b) Tytuł zlecenia

      c) Datę nieprawidłowego działania Usługi Serwisu

      d) Dokładne, rzetelne uzasadnienie reklamacji

8.4  Jeżeli dane przesłane w reklamacji będą niekompletne, Serwis zwróci się do Użytkownika o uzupełnienie informacji w określonym terminie.

8.5  Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty wpływu wszystkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Serwis poinformuje o tym fakcie Użytkownika i wskaże przewidywany termin jej rozstrzygnięcia.

8.6  Użytkownik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.

8.7  Reklamacje nie pozwalające na identyfikację Zlecenia lub Użytkownika lub złożone po terminie mogą nie być rozpatrzone.

 

§9.  Rezygnacja z Usług Serwisu

9.1  Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usług świadczonych przez Serwis i żądać usunięcia Konta z 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Następuje to poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy wraz z danymi identyfikującymi Konto tj. Loginem i Hasłem. Wiadomość musi być wysłana na adres rezygnacja@allewarsztaty.pl z adresu poczty elektronicznej przypisanego do Konta Użytkownika.

9.2  W wyniku rezygnacji z Konta dane rejestrowe i kontaktowe Użytkownika zostaną usunięte a Użytkownik straci dostęp do korzystania z Usług Serwisu.

9.3  W przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Serwis ma prawo do zablokowania Konta bądź całkowitego jego usunięcia. Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej przypisanej do Konta Użytkownika.

 

§10.  Zakres odpowiedzialności serwisu Allewarsztaty.pl

10.1  Serwis oraz jego operator/właściciel nie są stroną umów ani Usług zawieranych między Użytkownikami i nie gwarantują możliwości zawarcia takich umów i wykonania Usług.

10.2  Allewarsztaty.pl nie bierze odpowiedzialności za skutki wykonania lub braku wykonania przez Warsztat Usługi ani za jej jakość oraz za jakiekolwiek działania lub ich brak ze strony Użytkowników.

10.3  Serwis zastrzega sobie prawo do zaistnienia przerw w dostępie do platformy spowodowanych różnymi przyczynami, bez wcześniejszego informowania Użytkowników. Prace techniczne będą planowane na okres dnia który będzie najmniej uciążliwy dla Użytkowników.

10.4  Allewarsztaty.pl nie odpowiada za błędy popełnione przez Użytkowników, w szczególności za błędy w opisie Zlecenia i Zgłoszenia oraz błędnie modyfikowane Konto czy dyspozycje dotyczące reklamacji, rezygnacji itp.

10.5  Serwis nie przyjmuje odpowiedzialności za działalność innych podmiotów, siły wyższej oraz systemów i urządzeń teleinformatycznych niezależnych od Allewarsztaty.pl.

 

§11.  Zmiany w zapisach regulaminu

11.1  Serwis zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z 7-dniowym wyprzedzeniem.

11.2  Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może zostać wysłane na adres poczty Użytkownika lub umieszczone na stronach Serwisu.

11.3  Zalogowanie się do Allewarsztaty.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza jego akceptację w aktualnym brzmieniu, łącznie z nowymi i zmienionymi zapisami.

11.4  Brak akceptacji zmian w Regulaminie oznacza rezygnację z Usług Serwisu. W takim przypadku Użytkownik powinien zgłosić rezygnację zgodnie z pkt. 9.1

 Dobry Mechanik i tanie części samochodowe?Tylko na Allewarsztaty.pl
Warsztat i serwis samochodowy Wrocław, Warszawa, Poznań i inne duże miasta